naar volgende paginanaar vorige pagina
De Houthaven

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.6 De GGD houdt toezicht
naar beneden scrollen
Foto: Alphons Nieuwenhuis
Veel Wmo-voorzieningen op laag pitje of tijdelijk gestaakt
De GGD houdt toezicht op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit in de brede zin van het woord bij verschillende voorzieningen.
Veel Wmo-voorzieningen op laag pitje of tijdelijk gestaakt
Kinderopvang en Jeugdverblijven De kinderopvang is in het afgelopen jaar vanwege corona tweemaal voor een periode gesloten geweest. In die periodes zijn er geen reguliere inspecties uitgevoerd. Wel is er toezicht uitgevoerd op de noodopvang. In totaal is ca. 65% van de jaarlijkse inspecties uitgevoerd. Dit is volledig in lijn met de landelijke afspraken en is afgestemd met de colleges van onze gemeentes. De drie jeugdverblijven in Amsterdam hebben we in het najaar kunnen inspecteren.
Wmo-voorzieningen Een flink deel van de Wmo-voorzieningen stonden vanwege corona eveneens op een lager pitje of waren tijdelijk gestaakt (dagbesteding, aanvullend openbaar vervoer, hulp bij huishouding, ambulante ondersteuning, hulpmiddelen). Desondanks hebben we een groot deel van het toezicht kunnen uitvoeren. Sinds juli 2020 worden rapporten van de Wmo-toezichthouder openbaar gemaakt op www.toezichtwmo.nl. Dit is een mooie verbetering van het toezicht, voor het streven naar transparantie.
Ship Sanitation Certificaten, Seksbedrijven en tatoeage en Piercingstudio’s Internationale schepen zijn gedurende de hele coronaperiode blijven varen. Voor hen was het extra belangrijk dat onze dienstverlening, het verstrekken van Ship Sanitation Certificaten intact bleef. Ook het verlenen van vergunningen voor tatoeage en piercingstudio’s liep, met uitzondering van de perioden waarop deze locaties vanwege corona gesloten waren, gewoon door. Het toezicht op de seksbedrijven is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. In 2021 wordt een inhaalslag gemaakt.
  • De GGD/GHOR werkt voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De GHOR bevordert de continuïteit van zorg bij een crisis of dreiging en adviseert bij grootschalige evenementen. De GHOR is een netwerkorganisatie, gericht op samenwerking en informatie-uitwisseling met de partners in de diverse geneeskundige instanties, veiligheidsdiensten en openbaar bestuur. De GHOR werkt voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De reguliere werkzaamheden van het GHOR-bureau zijn samen te vatten in drie thema’s: crisisorganisatie, informatiemanagement en advisering. Veel van deze activiteiten stonden dit jaar in het teken van corona.
Activiteiten 2020: crisisorganisatie In totaal waren er zeven grote en complexe incidenten waarbij de GHOR met andere hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en bevolkingszorg) heeft samengewerkt om het incident te bestrijden. Van deze zeven GRIP-inzetten (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) ging het vijfmaal om GRIP1: onder meer bij een verdacht pakketje bij een restaurant aan de Amstelveenseweg, bij een brand in een kringloopwinkel en bij de explosie/brand in een Poolse supermarkt in Aalsmeer. Eénmaal werd opgeschaald naar GRIP2. Dit betrof een preventieve opschaling tijdens de jaarwisseling. Tenslotte is het sinds 12 maart 2020 GRIP4 in de regio Amsterdam-Amstelland, met vaste GHOR-vertegenwoordigers voor multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie, die meerdere overleggen per week bijwonen.
De GHOR zorgt voor voldoende GHOR-functionarissen die zowel overdag als ’s nachts beschikbaar zijn om te worden gealarmeerd voor een incident. Deze piketten - met in totaal ongeveer 40 personen - waren in 2020 voldoende gevuld. Voor bijna alle piketfuncties zijn nieuwe functionarissen opgeleid. Het opleiden, trainen en oefenen van GHOR-functionarissen heeft door de veranderende coronamaatregelen veel wijzigingen ondergaan. Waar mogelijk zijn trainingen en oefeningen omgezet in online varianten, met name de activiteiten die de GHOR multidisciplinair organiseert samen met andere hulpverleningsdiensten (brandweer, politie en bevolkingszorg). Al met al werden de GHOR-functionarissen dit jaar minder getraind en geoefend dan normaal. Begin 2020 heeft de GHOR een netwerkbijeenkomst voor en met zorginstellingen georganiseerd. Dit was een afwisselende middag met het scenario ‘uitval elektriciteit en de impact daarvan binnen de zorg’.
7 grote en complexe incidenten waarbij de GHOR betrokken was bij de bestrijding
Agent tijdens een terroristenoefening
Samenwerking met andere hulpverleningsdiensten | Foto Gemeente Amsterdam
Er is zoveel mogelijk bijgedragen aan het bestrijden van de coronacrisis
Informatiemanagement In 2020 is tijdens crises snel belangrijke informatie uitgewisseld tussen de GHOR, zorginstellingen en de veiligheidsregio. Voor deze wijze van netcentrisch werken zijn ook afspraken gemaakt met de vijf GHOR-buurregio’s in Noord-Holland en Flevoland. Tijdens de eerste coronagolf kon daarom samen met hen snel worden gestart met netcentrisch werken via de online tool LCMS-GZ (Landelijk Crisis Management Systeem – Geneeskundige Zorg). Ook zijn de verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) daarbij betrokken. LCMS bleek echter minder geschikt voor informatie-uitwisseling bij langdurige crises; ook landelijk buitelden de initiatieven voor informatievoorziening over elkaar heen. Tijdens de tweede golf is dit enorm verbeterd. LCMS-GZ wordt nu ook gebruikt voor de informatievoorziening binnen het GHOR-bureau.
Advisering Het zou een bijzonder druk evenementenjaar worden, met grote evenementen als de Euro2020 en Sail. Door corona werden deze plannen echter verstoord en met ingang van half maart werden niet alleen alle grote, maar ook alle kleine evenementen gecanceld. Toen op 1 juli voorzichtig weer gestart mocht worden met het organiseren van kleinere evenementen, is alles in het werk gesteld deze snel van een ‘coronaproof’ advies te voorzien. Afstemming hierover vond plaats in het landelijke netwerk, waar ook de GHOR Amsterdam-Amstelland deel van uit maakte. In oktober werd er in verband met de tweede golf wederom een verbod op evenementen afgekondigd, waardoor in het vierde kwartaal nauwelijks nog adviezen zijn uitgebracht. Wel is de jaarwisseling nog in multidisciplinair verband voorbereid. In totaal zijn er in 2020 211 evenementen geadviseerd. Niet al deze evenementen hebben echter doorgang kunnen vinden.
Diverse corona-activiteiten: Het ‘coronajaar’ startte voor de GHOR begin februari met een bestuurlijke informatiesessie voor de burgemeesters in de regio. Als thema was gekozen voor ‘Infectieziekten’ en zo stond deze bijeenkomst, die zelfs specifiek in het teken stond van A-ziekten, toevalligerwijs al op de agenda nog voordat er één ziektegeval in Nederland bekend was. Het tijdig informeren van de burgemeesters heeft de veiligheidsregio enorm geholpen bij de opstart van de crisis.
In ROAZ-verband (Regionaal Overleg Acute Zorg) heeft de GHOR de samenwerking gezocht met de (vijf) andere GHOR-bureaus en de (twee) netwerken acute zorg. Ook is afgestemd met de VVT, revalidatie, gehandicaptenzorg, GGZ en maatschappelijke opvang. Bij de start van de crisis gaf de GHOR vaak praktische hulp zoals ondersteuning aan zorginstellingen bij het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes!), belrondes langs particuliere klinieken voor materiaal en informatierondes bij zorginstellingen. Later verschoof dit naar actieve ondersteuning bij (crisis)overleggen en bijdragen aan informatieproducten en rapportages zoals de wekelijkse bestuurlijke rapportage voor een Amsterdams gemeentelijk team, als ook voorbereiding voor een ‘zorghotel’, planvorming voor een volgende golf en veiligheidsplannen voor testlocaties.
Dit alles maakte 2020 tot een bijzonder jaar. De activiteiten waren zoveel mogelijk passend bij de rol van de GHOR (verbinden, informeren en adviseren), maar soms ook domweg nodig vanuit een prioriteit die gesteld werd. We hebben daarom weliswaar niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd wat we van tevoren dachten, maar wel zoveel mogelijk bijgedragen aan het bestrijden van de coronacrisis.
Het team Milieu&Gezondheid van de afdeling leefomgeving levert een bijdrage door het in stand houden en coördineren van de GAGS-functie. De GAGS (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) adviseert over gezondheidskundige aspecten tijdens en na incidenten met gevaarlijke stoffen en is 24/7 beschikbaar voor inzet bij incidenten in de Veiligheidregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. In 2020 is de GAGS bij 49 incidenten betrokken geweest.