naar volgende paginanaar vorige pagina
Laboratorium werkzaamheden

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.2 De GGD signaleert en grijpt in (2)
naar beneden scrollen
Foto: Alphons Nieuwenhuis
De GGD signaleert en grijpt in daar waar de persoonlijke veiligheid van kwetsbare mensen in het geding is. De GGD vormt zo een vangnet voor individuele mensen in soms schrijnende situaties (vervolg)
In 2020 11.037 meldingen bij Veilig Thuis
230 nieuwe acute slachtoffers van sexueel geweld
  • Regie en Veiligheid is een team binnen Vangnet met een breed takenpakket, namelijk van het organiseren van de toegang tot opvang voor volwassenen, gezinnen en jongvolwassenen tot toeleiding van kwetsbare personen richting de juiste zorg en veldregie binnen uiteenlopende dossiers zoals ongedocumenteerden, onverzekerden en stadsnomaden. Naast de reguliere werkzaamheden was het team in 2020 vooral in de weer met corona gerelateerde werkzaamheden. Zo is sinds maart 2020 vanuit het team een capaciteitsmanager operationeel, die 7 dagen per week van 08.00-23.00uur beschikbaar is toe ziet op voldoende isolatie/quarantaine capaciteit voor mensen me (een vermoeden van) corona in de opvang. Daarnaast waren veldregisseurs als voorzitter verbonden aan de speciaal ingerichte regiegroepen isolatie en inloophuizen. Aan die regiegroepen namen OJZ, zorgaanbieders, cliëntenbehartigers en de inloophuizen deel. De regiegroep isolatie ontwikkelde beleid rondom quarantaine/ isolatieplekken. Daarnaast komt het beleid rondom de dag/nachtopvang terug in deze regiegroep. De regiegroep inloophuizen ziet toe op het gedurende de coronacrisis openhouden van de huizen, wat gelukt is. Tenslotte is er veelvuldig gescreend op de locatie van de Centrale Toegang (Jan van Galenstraat) vanwege het beleid om gedurende periodes van lockdown iedereen een plek te bieden in de opvang.
  • Veilig Thuis is hét Advies- en Meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling of vermoedens daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam is geborgd. Zowel burgers als professionals kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht.
Dienstverlening gecontinueerd tijdens Corona-maatregelen De medewerkers van Veilig Thuis hebben grote veerkracht getoond. De dienstverlening is dankzij hun creativiteit en inzet gecontinueerd. In situaties van acute onveiligheid is altijd gehandeld en bij structurele onveiligheid is Veilig Thuis blijven monitoren.
Meldingen in 2020 In 2020 werd er in 11.037 keer een melding gedaan bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. Zo’n driekwart van de meldingen gaat over huishoudens met kinderen, bij een kwart van de meldingen zijn er geen kinderen betrokken. De meeste meldingen komen uit Amsterdam, dat is immers de grootste gemeente. In Uithoorn werden de meeste meldingen per 1.000 huishoudens gedaan.
Dienstverlening uitgebreid met chatfunctie Laagdrempelig contact met Veilig Thuis is heel belangrijk. Daarom is er vanaf mei 2020 versneld een chatfunctie ingevoerd. De chat wordt goed gebruikt, zeker door jongeren. De chatfunctie heeft zijn waarde onomstotelijk bewezen in 2020, daarom willen we de chat voor de regio Amsterdam-Amstelland behouden en verder uitbreiden van 5 naar 7 dagen per week van 08.30 – 22.00 uur.
Veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling draagt bij aan meldingsbereidheid burgers Veilig Thuis en andere partners hebben het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling breed onder de aandacht gebracht. We hebben veel geadverteerd, er zijn campagnevideo’s ontwikkeld en is er meegewerkt aan artikelen en mediaoptredens. In 2020 worden er meer meldingen bij Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland gedaan door burgers. In de maanden april en mei is het aantal meldingen zelfs verdubbeld.
Letselschade
Foto: Jan Maarten Hupkes

Samenwerking met partners Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is samenwerking met partners essentieel. Veilig Thuis is daarom één van de organisaties die deelneemt aan de pilot Blijvend Veilig. In de pilot wordt gezocht naar mogelijkheden om sneller en duurzamer veiligheid te organiseren in huishoudens waar onveiligheid speelt. Er wordt gekeken naar de overlap die er tussen de deelnemende organisaties is en tegelijkertijd wordt gekeken naar waar bepaalde expertise onderscheidend nodig blijft. In 2021 breidt de pilot verder uit, naast de stadsdelen Nieuw-West en Noord krijgen stadsdeel West en de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer een Blijvend Veilig Team.
Vanuit het Rijk (programma Veiligheid Voorop!) is opdracht gegeven tot het aansluiten van Veilig Thuis bij ZSM. Het doel is een betere samenwerking tussen de partners – OM, politie, reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis – wanneer er een verdachte van huiselijk geweld is aangehouden. In de zomer van 2020 we gestart met het deelnemen aan ZSM. In 2021 experimenteren we verder met de fysieke aanwezigheid op ZSM.
  • Het Centrum Seksueel Geweld is een Netwerkorganisatie. De coördinatie hiervan vindt plaats vanuit het team Steunpunt Seksueel Geweld. In 2020 een pilot gestart waarbij het team Steunpunt Seksueel Geweld inbedding heeft gekregen op de afdeling FGMA, de pilot is inmiddels succesvol geëvalueerd is. Daarmee zijn zowel het Steunpunt Seksueel Geweld als de coördinatie van het Centrum Seksueel Geweld en haar medewerkers onderdeel van de afdeling FGMA. Vanaf 2021 zullen de werkzaamheden van dit team in het jaarverslag van FGMA worden weergegeven.
Casemanagement wordt door forensisch verpleegkundigen aangeboden aan iedereen die 7 dagen of korter geleden seksueel geweld heeft meegemaakt en zich bij de politie of bij het CSG meldt. Zij krijgen een vaste casemanager die hen begeleidt en indien nodig de hulp op forensisch, medisch, psychisch en juridisch gebied coördineert. Het uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op zorg, ook als iemand geen contact wil met de politie of als er geen strafrechtelijk traject wordt ingezet. In 2020 kwamen 230 nieuwe acute slachtoffers bij de casemanagers in beeld. 152 slachtoffers kregen multidisciplinaire hulp, bij 78 personen kon volstaan worden met een uitgebreid advies van de casemanager. Het totaal aantal nieuwe acute slachtoffers is gelijk aan 2019, maar opvallend in 2020 is het grote verschil in de aantallen per maand. Het aantal aanmeldingen per maand is vóór de coronamaatregelen en tijdens de zomermaanden aanmerkelijk hoger dan tijdens de lockdowns in het voorjaar en de herfst en winter. Het team Forensische Geneeskunde is met steun vanuit VWS in 2020 gestart met de regionale implementatie van een expertisecentrum FMEK voor de inzet van forensische medische expertise (bij vermoeden van) kindermishandeling. Er is een regionale expertgroep ingesteld met experts vanuit de GGD’en in Noord-Holland, Veilig Thuis Amsterdam en Veilig Thuis Hollands Noorden. Ook is aansluiting gevonden bij andere ketenpartners zoals politie, openbaar ministerie en ziekenhuizen. Het doel is alle ketenpartners op dit gebied te ondersteunen door inzet van de forensisch medische expertise; de Handreiking Samenwerking Strafbare Kindermishandeling en het Handelingskader FMEK vormen hiervoor de basis. Deze regionale versterking wordt in alle regio’s in Nederland ingericht en sluit daarbij aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis.
230 nieuwe acute slachtoffers van sexueel geweld