naar volgende paginanaar vorige pagina
Hangjongeren

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.2 De GGD signaleert en grijpt in (1)
naar beneden scrollen
Foto: Edwin van Eis
Bij het CSG kwamen afgelopen jaar 230 acute en 334 niet-acute hulpvragen binnen
De GGD signaleert en grijpt in daar waar de persoonlijke veiligheid van kwetsbare mensen in het geding is. De GGD vormt zo een vangnet voor individuele mensen in soms schrijnende situaties
Bij het CSG kwamen afgelopen jaar 230 acute en 334 niet-acute hulpvragen binnen
  • Met het team PersoonsGebonden Aanpakken (PGA) levert de GGD een bijdrage aan de verschillende persoonsgebonden aanpakken binnen de gemeente Amsterdam. Denk hierbij aan screening en toeleiding naar zorg van statushouders, de top 1000, radicalisering, detentie en terugkeer. De focus van de activiteiten is screening, regie en toeleiding naar zorg. Een uitzondering is het drugsteststation waar burgers anoniem drugs voor persoonlijk gebruik kunnen laten testen.
Net als voor iedereen is de veranderende omgeving door Covid-19 prioriteit geweest. Covid is zeker van invloed geweest op het aantal screenings, gedurende de eerste fase gingen de screenings op locatie GGD niet door en ook waren/zijn screenings in de gevangenis niet toegestaan. Het overige werk heeft met de nodige aanpassingen doorgang gekregen. De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling is dat er een start is gemaakt met de Rosa aanpak (en specifiek de ontwikkeling van het screeningsinstrument) en de verdere ontwikkeling van de 3PG aanpak (3PG staat voor psychiatrische patiënt, potentieel gevaar).
  • Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. SSGA is een specialistisch expertisebureau dat informatie verzameld en verspreid, advies geeft en deskundigheidsbevordering organiseert. Onder andere het casemanagement Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust. De organisatie van het casuïstiekoverleg TMT en de coördinatie van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland zijn bij dit team belegd.
De reguliere werkzaamheden konden ondanks de coronamaatregelen in 202 grotendeels digitaal en op afstand doorgaan. Scholingen, trainingen en een themabijeenkomst vonden online plaats. Het casuïstiekoverleg TMT dat hulpverleners adviseert bij vermoedens van misbruik in een afhankelijkheidssituatie kon al dan niet digitaal bij elkaar komen en besprak 29 casussen. Ook de coördinatie van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) kon met enige aanpassingen doorgaan. Bij het CSG kwamen afgelopen jaar 230 acute (tot 7 dagen geleden) en 334 niet-acute hulpvragen binnen.
  • Het team Zorg & Overlast is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor hulp en advies aan burgers en professionals in Amsterdam-Amstelland. Medewerkers van de Crisisdienst trekken samen met politie op om meldingen direct te beantwoorden. Naar aanleiding van meldingen uit de stadsdelen of het nieuwe Advies- en Meldpunt OGGZ legt een WijkGGD huisbezoeken af. Ook taken passend bij de wet verplichte GGZ (WVGGZ) worden uitgevoerd, waarbij nauw samengewerkt wordt met politie, woningbouwvereniging, GGZ en andere partijen. Tenslotte zijn inspecteurs van Hygiënisch Woningtoezicht (HWT) actief, die ernstig vervuilde of overvolle woningen bezoeken en als noodzakelijk actie ondernemen.
De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was de introductie van de Wet Verplichte GGZ en het Advies- en Meldpunt OGGZ per 1 januari 2020, voor Amsterdam en de Amstelland gemeenten. Dit betekende een uitbreiding van taken. Een belangrijk element in de wet is bijvoorbeeld dat familie, naasten, buren of professionals (‘melders’) een melding kunnen doen over een persoon die overlast veroorzaakt en die dat mogelijk doet als gevolg van een psychiatrische stoornis. Vervolgens kan team Zorg & Overlast een Verkennend Onderzoek (VO) doen. Aangezien het VO geen evenknie kende binnen de Wet Bopz, is de gemeente (op bepaalde onderdelen) voor het eerst betrokken bij gedwongen zorg en behandeling van patiënten uit de GGZ. Naast deze meldfunctie is de hoorplicht een onderdeel van de nieuwe wet. Namens de burgemeester nemen medewerkers van het team Zorg & Overlast contact op met degene die een crisismaatregel (1) krijgen binnen de gemeente Amsterdam en de regiogemeentes. Dit gebeurt 24 uur per dag 7 dagen per week.
Naast de uitbreiding van taken is het goed organiseren en uitvoeren van andere werkzaamheden in een veranderende omgeving door Covid19 prioriteit geweest. Door flexibel aanpassen aan de maatregelen, zonder de continuïteit van zorg en aandacht voor de burgers te verliezen, hebben we de werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Belangrijkste ontwikkeling in 2020: introductie van de Wet Verplichte GGZ en het Advies- en Meldpunt OGGZ per 1 januari
(1) Een crisismaatregel is een maatregel die opgelegd kan worden in acute situaties, voor de maximale duur van 3 weken wanneer er sprake is van (het vermoeden op) een psychische stoornis, een noodzaak van verplichte zorg en ernstig nadeel waarbij niet gewacht kan worden op een reguliere zorgmachtiging