naar volgende paginanaar vorige pagina
Soa polikliniek

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.4 De GGD biedt adequate hulp en zorg
naar beneden scrollen
Foto: GGD
De GGD biedt adequate hulp en zorg aan kwetsbare mensen en groepen die dat nodig hebben omdat ze ergens anders niet, niet meteen of moeilijk terecht kunnen. Naast signaleren, voert de GGD ook zelf uit, in de vorm van acute hulp en bij zorg van meer structurele aard.
Vernieuwde polikliniek seksuele gezondheid in januari 2020 geopend
  • Seksuele gezondheid: In januari 2020 is de vernieuwde polikliniek feestelijk geopend. Er is seksuele hulpverlening, inclusief curatieve en preventieve zorg, verleend aan beoogde doelgroepen. In verband met corona zijn de processen aangepast om de afstandsregels te waarborgen. Ook zijn extra spreekuren op andere locaties gestart en buiten kantoortijden, om de cliënten beter te verdelen en de service te verbeteren. Verder zijn we gestart met het aanbieden van online consulten.
Ook is het hiv pre-expositie (PrEP) programma, gestart in zomer 2019, uitgevoerd; er zijn bijna 2000 mensen in het programma geïncludeerd. Desondanks schoot de capaciteit binnen dit programma tekort. Eind december 2020 kregen we het goede bericht dat het programma in 2021 met ongeveer 30% wordt uitgebreid.
Om kwetsbare groepen beter te bereiken zijn voorbereidingen getroffen voor beter bereik van praktisch opgeleide jongeren (met hulp van een trainee uit de gemeentepool), voor transpersonen (samen met community organisatie Trans United), en voor ongedocumenteerden (samen met Dokters van de Wereld). Geïntegreerde voorzieningen
  • Binnen de Geïntegreerde Voorzieningen werkt de GGD met multidisciplinaire teams (psychiaters, artsen, verpleegkundigen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en secretariële ondersteuning) aan een integraal behandelaanbod voor mensen die kampen met verslavingsproblematiek, lichamelijke problemen en psychiatrische aandoeningen. Om inhoudelijk betere zorg aan onze cliënten te kunnen bieden en financieel gezond te worden is een reorganisatie en transformatie opgestart. Dit heeft in 2020 geleid tot efficiëntere inzet van personeel en middelen, waardoor een aantal fte personeel boventallig wordt. Daarnaast zijn verschillende interventies ingezet om beter samen te werken en een meer afgestemd dienstverleningsaanbod aan onze cliënten te bieden.
Vernieuwde polikliniek seksuele gezondheid in januari 2020 geopend
Illustratie medische keuringen
  • De afdeling FGMA is zeer actief op het gebied van adequate en acute hulp en zorg. In 2020 zijn er ongeveer 5000 medische keuringen uitgevoerd en adviezen uitgebracht. Dit zijn ruim 1000 keuringen minder dan in 2019. Met name in het tweede kwartaal hebben aanzienlijk minder keuringen plaatsgevonden ten opzichte van de jaren hiervoor. Dit is te verklaren door de lockdown. Ook locaties van de aanvragende opdrachtgevers waren in deze periode grotendeels gesloten.
Als er bij een overlijden een vermoeden is van een mogelijke niet-natuurlijk dood of een onverklaard overlijden, is de inzet van de forensisch arts voor een lijkschouw wettelijk geregeld. Dit om te voorkomen dat een misdrijf niet wordt gezien. Inclusief de schouw bij euthanasie gebeurt dit op jaarbasis 1500 -2000 keer. De uitvoering van de Wet op euthanasie wordt deels door de forensisch arts gedaan; met name de zorgvuldigheid van het doorlopen proces wordt getoetst.
Burgers maken dagelijks gebruik van de letselexpertise van de forensisch arts als zij letsel hebben opgelopen ter ondersteuning van hun aangifte en eventuele rechtszaak.
Een van de drie cellencomplexen in Amsterdam is in het tweede kwartaal gesloten geweest. Ook in de medische arrestantenzorg was in die periode een duidelijke afname van het aantal consulten in cellencomplexen waar te nemen. De forensisch verpleegkundigen zijn in 2020 ook ingezet voor de medische zorg in het cellencomplex Zaandijk. Dit betrof een pilot welke medio 2019 is ingezet en tot eind 2020 liep. Qua inzet en werk is deze aan beide zijden goed bevallen. De medische arrestantenzorg in het werkgebied is hiermee verder verbreed.
Tussen januari en december 2020 hebben we bij de VGV (vrouwelijke genitale verminking) nazorgspreekuren 13 vrouwen gezien en gesproken, meer dan in 2019. De vrouwen kwamen uit Guinee, Somalië, Ivoorkust, Soedan, Ghana, Egypte en Eritrea. Van de 13 vrouwen zijn 7 verwezen naar de gynaecoloog van het OLVG West. Drie keer zijn vrouwen (ook) doorverwezen naar de psycholoog-seksuoloog van het OLVG West. Twee keer is op verzoek van de Jeugdgezondheidszorg advies gegeven ten aanzien van een kind met ouders afkomstig uit een land met hoge VGV-prevalentie.
Binnen Geïntegreerde Voorzieningen is een reorganisatie gestart voor betere zorg en gezonde financiën